1 REKISTERIN PITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Rauhala Yhtiöt Oy 
Y-tunnus: 0875980-4 
Tiedekatu 2 
60320 Seinäjoki 

Vaihteen puhelinnumero: 0201 210 200 
Sähköpostiosoite: info@rauhala.fi 
 

2 REKISTERIN NIMI 

Rauhalan markkinointirekisteri  
Rauhalan asiakasrekisteri 
 
 
3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 
 
Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, kuten tasapainotestiin perustuvalla rekisterin pitäjän oikeutetulla edulla ja tietosuojan suoramarkkinoinnin lainsäädännön perusteella.  
 
 
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA MARKKINOINTIREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat: 
 • Sisällöt ja niiden personointi 
 • Palveluiden markkinointi ja viestintä 
 • Palveluidemme tarjoaminen, toimittaminen ja asiakashallinta 
 • Ostaminen ja palvelun toteutuminen 
 • Palautteen kerääminen 
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen 
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 
 • Analysointi ja tilastointi 
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen 
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tytäryritystemme Priima Yrityslaskennan toimesta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 •  
 
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja. 
 
5.1 Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot: 
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, 
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti, 
 • työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus, 
 • henkilön kuva, 
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, 
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä, 
 • mahdolliset luvat ja suostumukset, 
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot, 
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, 
 • käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä 
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. 
5.2 Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: 
 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot 
 • sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta 
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. 
 • Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. 
 • Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste. 
 • GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitu sijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan. 
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot. 
5.3 Palveluiden käytöstä johdetut tiedot: 
 
Johdetulla tiedolla tarkoitamme niitä tietoja, jotka on voitu päätellä analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itsensä antamista tiedoista. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi kiinnostuksen kohteet tai luokittelu tietynlaisten käyttäjien ryhmään. 
 
 
6 ASIAKASREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 
Asiakasta koskevat tiedot saamme säännönmukaisesti seuraavasti: 
 • rekisteröidyltä itseltään internetistä, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla 
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden kautta, 
 • Rauhala Yhtiöt konsernin rekistereistä 
 • Rauhala Yhtiöt konsernin asiakasrekistereistä 
 • Rauhala Yhtiöiden yhteistyökumppaneilta, kuten päämiehiltä 
 • rekisteröidyltä itseltään erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden kautta 
 • rekisteröidyn työnantajan verkkosivuilta tai muusta yrityksen tietolähteestä 
 • Alma Talent -kohderyhmähakupalvelusta
 • käyttämistämme prospektointityökaluista, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä, internetin yhteisöpalveluista tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, jotka ovat lainsäädännön mukaiset. 
Yhdistelemme tietoja markkinoinnin ja sen sisältöjen kohdentamista varten. Täydennämme käyttäjien tunnistettuja tietoja kohdan 4 käyttötarkoituksia varten. 
 
 
7 TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 
 
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin yllä esitetyn kohdan 4 määriteltyjen tarkoitusten suhteen on tarpeellista. Kulloinkin noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimimme sen mukaisesti. 
 
Käsittelemme vain välttämättömien henkilöiden yhteystietoja. Kaikki tarpeettomaksi nähtyjen kontaktien yhteystiedot poistetaan järjestelmästä. Tarpeettomilla kontakteilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät sisälly kohdan 4 määrittelyihin.  
Käyttäjät käydään läpi kuukausittain ja vuosittain. Poistamme kuukausittain käyttäjät, jotka eivät sisälly kohdan 4 määrittelyyn. Lisäksi mikäli henkilö ei ole käyttänyt sähköisiä palveluitamme tai avannut sähköistä suoramarkkinointia viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, käyttäjät poistetaan ja hänen kohdallaan menetellään tietosuoja-asetuksen unohduksen periaatteen mukaisesti. Tällöin kyseinen kohde ei ole enää tunnistettavissa. 
 
 
8 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 
 
Rekisterin pitäjän lisäksi henkilötietoja voivat käsitellä Rauhala Yhtiöiden tytäryritykset OWS Finland ja Priima Yrityslaskenta. Tarvittaessa ulkoistamme tai annamme toimeksiantoja henkilötietojen kokonaan tai osittain käsittelystä kolmansille osapuolille, kuten markkinointitoimistoille. Tästä huolimatta säilymme rekisterin pitäjinä ja vastaamme käsittelyn laillisuudesta. Toimeksisaajaa sitoo sopimusvastuu, joka velvoittaa tietojen huolelliseen käsittelyyn ja niiden suojaamiseen. Toimeksiannoista tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään myös henkilötietojen käsittelyä koskevat asiat. Asiasta tehdään lainmukainen ilmoitus tietosuojavaltuutetulle sekä ulkoistamista koskeva rekisteri-ilmoitus. Toimeksisaaja tekee puolestaan lainmukaisen toimintailmoituksen. Menettelemme kaikessa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen ja asianmukaisesti. 
 
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan kohdan 9 esitetyissä tapauksissa.  
 
 
9 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 
Emme vuokraa tai myy tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain alla esitetyissä tapauksissa: 
 • Luovutamme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille vain, jos hän on antanut siihen suostumuksen. 
 • Luovutamme käyttämillemme markkinoinnin palveluntarjoajille mainonnan kohdentamiseen tarvittavaa tietoa havainnoiduista käyttäjistä tarvittaessa. Tietoja ei käytetä muihin kuin Rauhala Yhtiöt konsernin markkinoinnin tarkoituksiin. 
 • Luovutamme käyttäjän henkilötietoja viranomaisten tai muiden virallisten tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Noudatamme tässä lainsäädäntöä. 
 • Mikäli konsernimme yritysjärjestelyt muuttuvat, käyttäjien henkilötiedot voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä. 
 • Henkilötietoja voidaan siirtää yhteisö- ja hakukonepalveluihin markkinoinnin kohdentamista varten. 
 • Luovutamme päämiehillemme niitä henkilötietoja, jotka koskevat heidän tuotteensa ja palveluunsa tutustumista tai sen käyttöönottoa ja/tai käyttöä. 
 
10 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI 
 
Seuraamme ja profiloimme käyttäjien toimintaa digitaalisissa palveluissamme, jotta voimme kohdentaa heille mahdollisimman hyvin juuri heidän mielenkiinnonkohteitaan, tarpeitaan ja toimenkuvaansa palvelevaa sisältöä. 
 
 
11 EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA 
 
Keräämme käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten markkinoinnin automaation, kautta. Selain tallentaa käyttäjän päätelaitteen evästeeksi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa nimettömästi sivustollamme vierailevat selaimet ja toiminnan. 
Mittaus- ja seurantapalvelut voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle, kun tämä vierailee palveluissamme. Emme vastaa näiden palveluiden yksityisyyden suojakäytännöistä tai sisällöistä. 
 
 
12 SIJAINTITIEDOT 
 
Voimme hyödyntää käyttäjän päätelaitteiden sijaintitietoa kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen suostumuksensa. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päälaitteen tai sovelluksen asetuksista.  
 
 
13 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 
Tarjoamme käyttäjillemme mahdollisuuksia valita ja hallita henkilötietojaan tietosuojaan liittyen. Käyttäjät voivat vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käsittelyyn erilaisilla tavoilla: 
 
13.1 Tietojen tarkastaminen 
 
Käyttäjällä on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on rekisteriimme tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa. Tarkastuspyyntöasioissa voit olla yhteydessä konsernimme vaihteeseen. Tietojen tarkistaminen vaatii henkilöllisyyden tunnistamista.  
 
Vaihteen puhelinnumero: 0201 210 200 
Sähköpostiosoite: info@rauhala.fi 
 
13.2 Virheellisten tietojen korjaaminen 
 
Käyttäjillä on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista. Oikaisupyyntöasioissa voit olla yhteydessä konsernimme vaihteeseen. Tietojen korjaaminen vaatii henkilöllisyyden tunnistamista.
 
Vaihteen puhelinnumero: 0201 210 200 
Sähköpostiosoite: info@rauhala.fi 
 
Virheelliset ja muuttuneet tiedot korjataan asian ilmettyä välittömästi. 
 
13.3 Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen 
 
Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen käsittelystä, joka koskee suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointiin liittyvää. Markkinointilistoiltamme voit poistua sähköpostimarkkinointiviesteistämme löytyvästä "Unsubscribe from all future emails"-linkistä tai ottamalla yhteyttä vaihteeseemme. Mikäli henkilö ottaa meihin yhteyttä, on toivottavaa, että hän lähettää henkilötietojaan koskevan käsittelyn kieltopyynnön siitä sähköpostista, jota kielto koskee. Muussa tapauksessa kieltäminen vaatii henkilöllisyyden tunnistamista.
 
Vaihteen puhelinnumero: 0201 210 200 
Sähköpostiosoite: info@rauhala.fi 
 
13.4 Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen 
 
Evästeet voidaan tyhjentää selaimen tiedoista myös kokonaan muokkaamalla asetuksia. Evästeiden tyhjentäminen säännöllisin väliajoin vaihtaa käyttäjän tunnistetta, jonka pohjalta hänestä tehdään profilointia. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta tiedon keruuta kokonaan, mutta nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. 
 
Selaimen asetuksia muuttamalla käyttäjä voi estää evästeiden käytön. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.  
 
 
13.5 Sijaintitietojen käyttö 
 
Päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista käyttäjä voi antaa tai olla antamatta suostumusta sijaintitietojen käyttöön. Asetuksista voidaan peruuttaa milloin tahansa aiemmin annettu suostumus. 
 
13.6 Tietojen poistaminen/unohtaminen
 
Käyttäjä voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan eli unohtamaan häntä koskevat henkilötiedot markkinointirekisteristä. Henkilön ottaessa meihin yhteyttä koskien tietojen poistamista/unohtamista, on toivottavaa, että hän lähettää poistamis-/unohtamispyynnön siitä sähköpostista, jota pyyntö koskee. Muussa tapauksessa poistaminen/unohtaminen vaatii henkilöllisyyden tunnistamista.
 
Vaihteen puhelinnumero: 0201 210 200 
Sähköpostiosoite: info@rauhala.fi 
 
13.7 Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen 
 
Käyttäjä voi vaatia rekisterinpitäjää siirtämään häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain niitä tietoja, jotka käyttäjä on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtäminen vaatii henkilöllisyyden tunnistamista.
 
Vaihteen puhelinnumero: 0201 210 200 
Sähköpostiosoite: info@rauhala.fi 
 
13.8 Automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin vastustaminen 
 
Käyttäjä voi vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia olemalla yhteydessä vaihteeseemme: 
 
Vaihteen puhelinnumero: 0201 210 200 
Sähköpostiosoite: info@rauhala.fi 
 
 
14 REKISTERIN SÄILYTTÄMINEN JA SUOJAUKSEN PERIAATE 
 
Jokaisella vähintään sähköpostiosoitteensa jättäneellä henkilöllä on käyttämässämme markkinoinnin automaatio-ohjelmassa oma profiili, jossa hänen tietonsa ovat kootusti.  
 
Lisäksi asiakkaidemme henkilötietoja on tiedottamiseen käytettävässä sähköpostiohjelmassa ja kyselytyökalussa. Myös tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja voi olla kyselytyökalussamme, jonka kautta keräämme palautetta järjestämistämme tapahtumista. 
 
Rekisterin henkilötietoja voidaan hyödyntää yhteisöpalveluissa ja sosiaalisen median kanavissa markkinoinnin kohdentamiseen.  
 
Markkinointirekisteriä koskevat manuaaliset sekä digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot, säilytetään suojatuissa tiloissa ja turvallisissa tietokannoissa, jotka ovat suojatut palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokantoja valvotaan ympärivuorokautisesti. 
 
 
15 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 
 
Markkinointimme kehittyy jatkuvasti. Pidätämme itsellemme oikeuden muuttaa tätä markkinoinnin tietosuojaselostetta sen puitteissa. Ilmoitamme tietosuojaselosteen muutoksista verkkosivujemme uutisissa. Ajantasainen tietosuojaseloste on aina selkeästi löydettävissä verkkosivujemme alaosasta sekä jokaisen tietoja keräävän lomakkeen yhteydestä. Muutokset voivat perustua lainsäädäntöön. Suosittelemme tutustumaan markkinoinnin tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.