Rauhalan blogi
2.8.2023 15:03

Aika analysoida talouden lukuja

Tilinpäätös on valmistunut ja on aika analysoida sitä. Tilinpäätösanalyysi kertoo tietoa yhtiön taloudellisesti tilanteesta pidemmällä aikavälillä. Lisäksi voimme vertailla eri yritysten tilinpäätöksiä. Tärkeää on myös verrata oman toimialan eri yritysten tilinpäätöksiä ja sitä juuri voi tehdä, kun osaa lukea tilinpäätöksiä.

 I just wanted to be a businessman, and to me, the best way to understand business was to be an accountant.Näin on sanonut amerikkalainen liikemies Aubrey McClendon. Hän on ollut perustamassa Chesapeake Energy Corporationia, jonka liikevaihto on parhaimmillaan ollut yli 20 miljardia euroa.

No ei meidän tarvitse olla kirjanpitäjiä pystyäksemme analysoimaan tilinpäätöksiä. Harjoittelemalla tilinpäätösten lukemista voimme oppia.

 

Meidän jokaisen on hyvä analysoida tilinpäätöksiä

Kirjanpito ja tilinpäätös kertoo, miten yrityksen strategia on muunnettu rahaksi ja tätä kautta tulokseksi. Tulos kertoo sekä koko yrityksen päätösten ja toiminnan että yksittäisten henkilöiden tekemien toimien vaikutuksen, siis meidän jokaisen. Omistajat ovat kiinnostuneita tuloksesta, mitä viivan alle jää, saavatko asettamansa tuottotavoitteen. Työntekijää kiinnostaa myös tulos, jos se on esim. tulospalkkion peruste. Yrityksen työntekijöiden olisi hyvä myös tuntea tilinpäätös ja osata lukea ja tulkita sitä. On tärkeää, että sekä johdolla että työntekijöillä on yhteinen näkemys, missä ollaan ja mihin ollaan menossa ja miten yhteinen päämäärä saavutetaan.

Tilinpäätös tulee laatia juoksevan kirjanpitoaineiston perusteella siten, että se antaa riittävän ja oikean kuvan yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yksittäiset rahamäärät eivät välttämättä kerro kaikkea yrityksen tilanteesta, joten tarvitaan tunnuslukuja. Niiden avulla voidaan tehdä vertailua ja saadaan tarkempi kuva, mihin suuntaan yritys on kehittymässä. Tunnuslukujen tulkinnassa on hyvä muistaa, että älä tuijota vain yhtä tunnuslukua äläkä tee johtopäätöksiä vain yhden kauden tunnuslukujen perusteella!

Muistettava on myös, että yritykset toimivat eri toimialoilla ja tunnusluvut voivat olla hyvin erilaisia, eivät siis toimialan yli vertailtavia.

 

Aloita tutustuminen tilinpäätökseen silmäilemällä

Tuloslaskelman ja taseen rakenteen ymmärtäminen on tärkeää. Katso tuloslaskelmasta tulos, onko se voitollinen vai tappiollinen, vertaa eriä ovatko kasvaneet vai pienentyneet ja kuinka paljon. Silmäile taseesta varojen muutokset, investoinnit ja divestoinnit, kasvun rahoituslähteet ja pääoman rakenne. Rahoituslaskelma antaa kuvan yrityksen rahan lähteistä ja niiden liikkeistä, mistä raha on tullut ja mihin se on käytetty. Rahoituslaskelmassa erät on muutettu maksuperusteisiksi, toisin kuin tuloslaskelmassa ja taseessa, jossa ne ovat suoriteperusteisina. Rahoituslaskelmassa ei ole mukana esim. jaksotukset ja poistot, koska niissä ei ole raha liikkunut. Rahoituslaskelmassa rahavirrat jaetaan liikevaihdon, investointien ja rahoituksen rahavirtaan.

Toimintakertomus kertoo tärkeimmät tiedot toiminnan kehittymisestä sekä esitetään tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen mahdollisesti esiin tulleista tulokseen vaikuttavista asioista. Siinä arvioidaan myös tulevaa kehitystä. Toimintakertomus on yleisesti ottaen toimitusjohtajan katsaus.

Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja tehokkuus

Voidaan arvioida absoluuttista kannattavuutta eli voitto-/tappiota rahamääräisesti tai suhteellista kannattavuutta esimerkiksi vertailemalla voiton suhdetta liikevaihtoon tai sidottuun omaan pääomaan. Suhteellisen kannattavuuden vertailu mahdollistaa vertailun mm. erikokoisten yritysten kesken sekä voidaan käyttää vertailtaessa edellisiin vuosiin.

Liikevaihtoluvuista näkee kehityksen suunnan ja kasvuvauhdin yrityksessä. Näin voidaan verrata yrityksen tulosta toimialalla suhteessa muihin yrityksiin sekä koko toimialan kehitystä.

Kannattavuuteen vaikuttavat yrityksen tuotot ja kulut sekä toiminnan sitoma pääoma. Tilinpäätösanalyysin pohjana käytetään usein muokattua eli oikaistua tuloslaskelmaa. Kannattavuuden arvioimiseksi voidaan laskea esim. katetuotto-% (KTP), liikevaihto-% tai sijoitetun pääoman tuotto-% (SIPO-%), joka kuvaa, paljonko yritys on saanut tuottoa aikaiseksi siihen sijoitetulla pääomalla. SIPO-% on yrityksen tärkeimpiä tunnuslukuja.  Eri vertailuprosenteille on määritelty yleiset rajat, joiden perusteella päätellään yrityksen tilannetta.  Esim. Oman pääoman tuotto-%a verrataan SIPO-%in ja jonka tulee olla suurempi kuin SIPO-%. Oman pääoman tuottoprosentti vastaa omistajien asettamaan tuottovaatimukseen.

Maksuvalmius kertoo yrityksen rahoituksen riittävyydestä. Yrityksen tulos voi olla voitollinen, mutta maksuvalmiuden ollessa heikko, yritys voi ajautua vaikeuksiin ja jopa konkurssiin. Maksuvalmiudessa on huomioitava myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertonopeus ja niiden suhde sekä mahdollisen varaston kiertonopeus. Maksuvalmiutta kuvaavia mittareita ovat mm. Quick ratio eli maksuvalmiussuhde sekä Qurrent ratio eli käyttöpääomasuhde. Kummallakin edellä mainituista tunnusluvuista on heikkous: ne kertovat tilanteen vain yhtenä hetkenä eli tilinpäätöspäivänä eivätkä kerro tilikauden aikaisista vaihteluista.

Vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Yritys on sitä vakavaraisempi mitä suurempi osuus koko pääomasta on omaa pääomaa. Tunnuslukuna käytetään Omavaraisuusastetta. Vakavaraisuutta tarvitaan yrityksen liiketoiminnan turvaamiseen kaikissa tilanteissa, varmistamaan yrityksen rahoituskelpoisuus eli kasvukyky ja mahdollistamaan riittävä panostus eli kehittyminen.

Yritys tarvitsee rahaa toiminnan käynnistämiseen ja sen pyörittämiseen.  Uusi yritys tarvitsee rahaa erilaisiin hankintoihin mm. koneiden ja kaluston hankintaan, tavaraostoihin, raaka-aineisiin, varasto-ostoihin. Usein ostot joudutaan maksamaan ennen kuin saadaan tuotteet myytyä ja saadaan myyntisaamisia kotiutettua uusiin hankintoihin. Ostovelkojen, myyntisaamisten ja varaston kiertonopeutta käytetään tunnuslukuina käyttöpääoman sitoutumista mittaamaan. Kiertoajat kertovat toiminnan tehokkuudesta.

 

Analyyttinen tuloslaskelma ja tase

kun halutaan verrata yrityksen taloudellista menestymistä operatiivisen liiketoiminnan perusteella. Analyyttisessä tilinpäätösanalyysissa lasketaan mukaan vain operatiiviseen liiketoimintaan kuuluvia tilinpäätöseriä ja jätetään pois kertaluontoiset tulot, menot ja rahoituserät. Operatiivisen liiketoiminnan menestys kuvaa liikeidean toimivuutta. Tätä käytetään mm. yrityksen arvoa määritettäessä yrityskaupoissa. Kun lisätään vielä sijoitusomaisuuden arvo, saadaan yrityksen todellinen arvo. Analysoinnissa on myös hyvä verrata aikasarjan perusteella, onko kyseinen vuosi ollut poikkeuksellinen. Jos on, niin sitten on hyvä löytää syy siihen.

Jaottelu operatiivisen ja ei-operatiivisen liiketoiminnan erien välillä saattaa olla joskus vaikeaa. Vaikuttaako esim. sijoitusomaisuudessa oleva muiden yhtiöiden omistus operatiivista liiketoimintaa tukevasti.

Oman pääoman sijoittajat arvioivat yrityksen operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta asettamiinsa tuottotavoitteisiin. Taloudellinen lisäarvo eli EVA vastaa kysymykseen, onko yritys riittävän kannattava. Pääoman keskimääräinen kustannus WACC  taas siihen, kuinka kannattava yrityksen tulisi olla. Kannattavuus SIPO-% kertoo, kuinka kannattava yritys todellisuudessa on. EVA = (SIPO-%-WACC)*SIPO.

Positiivinen EVA tarkoittaa yrityksen voittojen ylijäämää, joka jää jäljelle, kun operatiivisen liiketoiminnan tuotoista vähennetään siihen liittyvät kulut, verot ja sijoittajien ja omistajien asettama tuottovaatimus.

Olennaista on yrityksen kestävä kyky luoda arvoa. Vain kasvava yritys voi luoda lisäarvoa. On toki monenlaista kasvua ja aina kasvu ei luo lisäarvoa. Yritysostojen kautta tapahtuva kasvu yleensä lisää liikevaihtoa, taseen loppusummaa sekä henkilöstömäärää, mutta se voi myös heikentää omistaja-arvoa. Kasvun tunnuslukuja ovat liikevaihto, eri tuloserien kasvu, tuloksen kasvu, taseen loppusumman kasvu, osakekohtaisten osinkojen kasvu, verojen jälkeisen operatiivisen tuloksen kasvu.

Jos haluat perehtyä lisää tunnuslukuihin, löytyy netistä hyviä sivustoja.


Pilvessä

”Pinnalla pysyy kyllä, jos osaa perusasiat: Tuloksen pitää olla kunnossa, kassavirran pitää olla kunnossa, jotta voi investoida ja velkaantumisen täytyy pysyä raameissa. Asiakkaan täytyy haluta palveluja ja omistajien pitää tykätä omistaa”.
(Jukka Hienonen, CEO, Finnair Oyj, Helsingin Sanomat 31.12.2005).

Tuossa on hienosti kiteytettynä oleellinen. Jos asiakas ei halua yrityksen palveluja, ei yritys menesty. Omistaja tykkää omistaa varmasti mieluummin kannattavaa ja tuottavaa yritystä kuin kannattamatonta ja tuottamatonta. Siksi hän haluaa seurata yrityksen tilannetta. Mutta riittääkö enää, että seurataan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistuttua tai kvarttaaleittain? Tunnusluvut ovat tärkeää tietoa päätösten pohjaksi. Maailma on muuttunut hektisemmäksi ja usein on syytä reagoida asioihin jo nopeammin kuin vuoden sykleissä.

Paljonko talouspäällikkö tai controller käyttää vuosittain aikaa tunnuslukujen laskemiseen ja niiden saattamiseen graafisiksi? Nykyaikaiset ERP-järjestelmät tuottavat ajantasaisesti päivittäin talouden tunnusluvut automaattisesti ja esittävät ne myös graafeina, pylväinä, piirakoina ja vertailevat edellisten vuosien vastaaviin. Pilviohjelmistot antavat myös toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle mahdollisuuden katsoa näitä tietoja missä ja milloin vain tietokoneen näytöllä, tabletilla, kännykällä, edellytyksenä on vain toimiva nettiyhteys. Yrityksen hallitukselle voidaan antaa oikeudet näiden tunnuslukujen ja dashbordien katseluun. Ja talouspäällikkö voi keskittyä tärkeämpiin tehtäviin kuin graafien ja tunnuslukujen tuottamiseen.


Kiinnostuitko? Lue myös blogit: Millainen on nykyaikainen ERP-järjestelmä  ja Millainen on pilvipohjainen ERP?   

Tutustu nykyaikaiseen toiminnanohjausjärjestelmään Visma.net ERP


Lisäapua

Asiantuntijoihimme voit olla rennosti yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Alkuperäinen kirjoitus 8.5.2017, tiedot päivitetty 2.8.2023

Takaisin blogiin